Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING van MULTIPLE HATS BV

Multiple Hats BV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het gegeven dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Multiple Hats BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als Multiple Hats BV  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Multiple Hats BV

BE 0735.570.497

Peter Benoitstraat 13

9300 Aalst

silvia@creatievegeneralist.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige);
 • Prospecten, geïnteresseerden, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen;
 • Leveranciers;
 • Freelancers waarmee wij samenwerken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Multiple Hats BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
 • Begeleiding van klanten (uitvoering overeenkomst);
 • Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gerechtvaardigd belang);
 • Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
 • Samenwerkingen met freelancers (uitvoering overeenkomst);
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming);
 • Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang);
 • Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heb je steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Je kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link in onze nieuwsbrieven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land);
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer en e-mail adres;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden: bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag;
 • Gegevens van de loopbaancheque (indien van toepassing): chequenummer en klantnummer;
 • Gegevens betreffende contactmomenten: datum, plaats en uur;
 • Opleiding, diploma’s en werksituatie (indien gewenst);
 • Familiale situatie (indien gewenst);
 • Leefgewoonten (indien gewenst);
 • Persoonlijke kenmerken (indien gewenst);
 • Psychische gegevens (indien gewenst);
 • Gegevens betreffende gezondheid (indien gewenst);
 • Vrije tijd en interesses (indien gewenst);
 • Evaluatiegegevens;
 • Aanwezigheid (enkel indien beroep gedaan wordt op KMO-P);
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s en opnames;

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om gebruik te kunnen maken van onze diensten, om te kunnen samenwerken of om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Dit met uitzondering van volgende gegevens:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Indien je deze gegevens niet verstrekt, zullen er geen gerichte foto’s van jou gepubliceerd worden en zal je geen ongevraagde commerciële mails ontvangen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf op verschillende manieren aan ons meedeelt, o.a. door de nodige documenten in te vullen, via invul- en contactformulieren op onze website en via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact. 

Het is ook mogelijk dat er tijdens workshops en/of evenementen foto’s en/of filmpjes genomen worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte worden gebracht. Op dat moment krijg je de kans om aan de fotograaf te melden dat je niet gefotografeerd wilt worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen van het loopbaancentrum waarmee we samenwerken.

Wij kunnen gegevens afkomstig van derden gebruiken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te updaten.

Indien wij persoonsgegevens ontvangen van derden vragen wij steeds de bevestiging dat die organisatie de gegevens rechtmatig heeft verkregen, het recht heeft om de gegevens te gebruiken en de toestemming heeft van de betrokkene om de gegevens te gebruiken voor het gewenst doel.

Welke persoonsgegevens geven wij door?

Aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • Het verzorgen van de internet omgeving (web- en mailhosting);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het faciliteren van videobellen;
 • Het faciliteren van de online leeromgeving;
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. Met de externe dienstverleners maken wij in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking workshops en/of evenementen organiseren. Vaste partners van Multiple Hats BV zijn o.a. Paradox Academy BV; Met deze partner delen wij de inschrijvingsgegevens, foto’s en video’s van de workshops/evenementen en mails naar het adres info@paradoxaalcoachen.com komen ook bij deze partner toe;
 • Gegevens betreffende de loopbaancheque en de contactmomenten worden bewaard in een gedeelde databank met VDAB en het loopbaancentrum;
 • Loopbaancentrum voor het gebruik van de loopbaancheques;
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) voor het gebruik van de loopbaancheques en de KMO-P;
 • Externe opleiders of trainers.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat deze enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijke) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EU+Noorwegen+Ijsland). 

Hoe lang bewaren wij gegevens?


Multiple Hats BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en tot het einde van de contractuele aansprakelijkheid. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Multiple Hats BV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste contact/gebruik of na de beëindiging van de samenwerking, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Hoe beveiligen wij gegevens?


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens Multiple Hats BV van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Virusscanner, firewall en systematische tijdige updates;
 • Systematische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Geregelde testen en evaluaties van onze maatregelen en bijsturing indien nodig;

 

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.

Welke rechten heb je omtrent jouw gegevens?


Je hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt recht op beperking van gegevensverwerking. Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Je kan bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden wegens ernstige en legitieme motieven. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via de uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren door een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Onze verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en je zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Waar kan u terecht met klachten?


Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij om hierover direct met ons contact op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

Indien je van oordeel bent dat je rechten geschonden zijn en je binnen onze onderneming geen gehoor vindt voor je bezorgdheden staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

 

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

            contact@apd-gba.be

 

Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd?


Multiple Hats BV kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

De laatste wijziging gebeurde op 28/04/2020.

 

COOKIEVERKLARING

Als Multiple Hats BV zijn wij verantwoordelijk voor deze cookieverklaring.

Multiple Hats BV

BE 0735.570.497

Peter Benoitstraat 13

9300 Aalst

silvia@paradoxaalcoachen.com

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer of mobiele apparaten worden geplaatst.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. Wij zijn verplicht je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën. Deze cookieverklaring geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij op onze website gebruiken en hun doel.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein informatiebestand dat door onze webserver naar je browser wordt verzonden en dienst doet als je identificatiekaart. In de cookie worden bepaalde voorkeuren, instellingen en/of acties opgeslagen. Cookies kunnen niet worden uitgevoerd als code en kunnen geen virussen overbrengen.

Telkens je onze website bezoekt, leest de webserver de informatie in de cookie die in je browser werd opgeslagen. Deze informatie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt (zie verder). In elk geval kunnen cookies niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan enkel een machine identificeren en kan enkel anonieme of goedgekeurde niet-persoonlijke informatie verzamelen, bv. je IP-adres, je besturingssysteem, …

Cookies kunnen zowel door onze webserver als door webservers van partners waarmee we samenwerken worden geplaatst. Een webserver heeft enkel toegang tot de cookies die hij zelf plaatste en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op een computer of mobiel apparaat bevindt.

Je surft dus anoniem op onze website en hebt toegang tot belangrijke informatie zonder dat je identiteit bekend wordt.

Waarom gebruiken we cookies?

Multiple Hats BV gebruikt cookies in de eerste plaats om de veiligheid en de snelheid van de website te verbeteren.

Daarnaast worden cookies gebruikt om de interactie tussen de bezoeker van de website en de website gemakkelijker en sneller te maken. Zo helpen cookies de bezoeker efficiënt te laten navigeren tussen de verschillende pagina’s van de website en worden ingevoerde aanmeldgegevens, voorkeuren en selecties onthouden.

In tweede instantie worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden. Cookies geven ons informatie over hoeveel bezoekers op onze website komen en wat ze op onze website doen. Op die manier kunnen wij onze website, en dus ook jouw surfervaring, voortdurend verbeteren.

Ten derde worden cookies gebruikt voor het voeren van marketing. Cookies laten toe om in te schrijven op onze nieuwsbrief en freebies te downloaden. Daarnaast optimaliseren ze het verkoopsproces en faciliteren ze de affiliatie marketing.

Tot slot gebruiken wij cookies om de functionaliteiten van social mediawebsites mogelijk te maken. Cookies zorgen er voor dat de content van onze social media kanalen ook op ons website verschijnt en dat jij snel en gemakkelijk content van onze website kan delen op jouw social media kanalen.

Welke andere anonieme identificatiemiddelen worden gebruik en wat doen deze?

Naast cookies kunnen ook andere, soortgelijke technologieën gebruikt worden voor informatieopslag. Deze andere anonieme identificatiemiddelen kunnen bestaan uit een willekeurige reeks tekens en worden voor hetzelfde doel gebruikt als de cookies. Alleen schrijven zij geen tekstbestand weg in de browser van je computer.

Sommige van onze webpagina’s en nieuwsbrieven bevatten webbakens (ook wel pixeltag of clear gif genoemd). Dit zijn elektronische afbeeldingen van 1 op 1 pixel die beperkte informatie opslaan, waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het verkeer op onze website in kaart te brengen.

Met deze webbakens kunnen we tellen hoeveel bezoekers elk van onze pagina’s hebben bezocht, meten welke pagina’s het populairst zijn, meten wat de open- en click-rates van onze nieuwsbrieven zijn en tellen op welke linken in onze nieuwsbrief het meest werd geklikt.

Daarnaast gebruiken wij ook de Facebook Pixel. Hiermee meten wij de effectiviteit van onze Facebook Advertentiecampagnes door de acties van bezoekers op onze website te analyseren. Op basis van die informatie kunnen wij vervolgens relevante advertenties tonen op Facebook en Google.

In deze cookieverklaring omvat het begrip ‘cookies’ al deze verschillende manieren van informatie lezen en opslaan op je apparaat of toestel.

Welk type cookies worden gebruikt en wat doen deze?

Hieronder vind je een overzicht van de specifieke cookies die op onze website gebruikt worden en binnen ons algemeen cookiebeleid vallen.

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren en worden daarom altijd gebruikt, ongeacht je voorkeuren.

Cookies in deze categorie zijn altijd afkomstig van onze eigen webserver en verzamelen geen informatie over jou die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Multiple Hats BV gebruikt geen essentiële cookies.

Noodzakelijke (technische) cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde delen van de website en worden daarom altijd gebruikt, ongeacht je voorkeuren.

Cookies in deze categorie zijn altijd afkomstig van onze eigen webserver en verzamelen geen informatie over jou die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Multiple Hats BV gebruikt geen essentiële cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies maken het gebruik van onze website aangenamer en gemakkelijker en zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Deze cookies laten bijvoorbeeld toe de belasting op onze servers te verdelen, gebruikersvoorkeuren voor cookies en taal vast te leggen, in te loggen met je persoonlijke account,  te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, formulieren in te vullen, bestellingen te doen, de inhoud van je winkelkarretje bij te houden, je specifieke product- en prijscombinaties aan te bieden, enz.

Cookies in deze categorie kunnen afkomstig zijn van onze eigen webserver of van de webserver van externe partners waarmee we samenwerken. Deze cookies verzamelen geen informatie over jou die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Multiple Hats BV gebruikt functionele cookies voor het verbeteren van de functionaliteiten en snelheid van onze website en het registeren van je cookievoorkeuren.

 

 

Cookie

Provider

Omschrijving

Bewaring

tk_tc

paradoxaalcoachen.com

Verzamelt gegevens over de gebruikers van de website gerelateerd aan de WordPress.com kenmerken zodat WordPress.com zijn diensten kan verbeteren.

tot einde sessie

cookie_notice_accepted

paradoxaalcoachen.com

 

registreert of de cookies werden aanvaard door de bezoeker

1 maand

ct-ultimate-gdpr-cookie

paradoxaalcoachen.com

houdt bij of de bezoeker de cookies accepteerde en welke cookies werden geaccepteerd

1 jaar

ct-ultimate-gdpr-cookie-level

paradoxaalcoachen.com

houdt bij of de bezoeker de cookies accepteerde en welke cookies werden geaccepteerd

1 jaar

wordpress_test_cookie

paradoxaalcoachen.com

kijkt na of cookies op de website kunnen worden geplaatst

tot einde sessie

 

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten.

Deze cookies geven bijvoorbeeld informatie over het aantal unieke bezoekers, de bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van een bezoek, enz.

Cookies in deze categorie kunnen afkomstig zijn van onze eigen webserver of van de webserver van externe partners waarmee we samenwerken. Deze cookies kunnen informatie verzamelen, bv. je IP-adres, die kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Voor analyses omtrent het gebruik van onze website doet Multiple Hats BV een beroep op Google Analytics en WP Statistics. Zij plaatsen daarvoor zowel anonieme als niet-anonieme cookies en kunnen gegevens opslaan op servers in de Verenigde Staten. Voor het gebruik van niet-anonieme cookies wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd.

Wanneer dit contractueel is toegestaan, zullen wij van hen eisen dat het laatste octet van het IP-adres wordt geanonimiseerd. Slechts in bepaalde gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google-servers in de VS verzonden.

Multiple Hats BV gebruikt analytische cookies voor het evalueren van het gebruik van de website.

Cookie

Provider

Omschrijving

Bewaring

_ga

Google Analytics

registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

2 jaar

_gat_gtag_UA_115896906_17

Google Analytics

beheert het aantal verzoeken en houdt die bij

24u

_gid

Google Analytics

registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

24u

collect

Google Analytics

stuurt data naar Google Analytics over het apparaat en gedrag van de bezoeker

tot einde sessi

 

Marketing cookies

Marketing cookies maken het mogelijk via onze website te communiceren met klanten en hen op de hoogte te brengen van de producten en diensten die we aanbieden.

Deze cookies laten bijvoorbeeld toe inschrijfformulieren te tonen, content te downloaden, voorkeuren bij te houden, enz. 

Cookies in deze categorie kunnen afkomstig zijn van onze eigen webserver of van de webserver van externe partners waarmee we samenwerken. Deze cookies verzamelen geen informatie over jou die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Voor marketing doet Multiple Hats BV een beroep op TradeTracker en Bloom. Zij plaatsen daarvoor cookies en kunnen gegevens opslaan op servers in de Verenigde Staten. Voor het gebruik van niet-anonieme cookies wordt voorafgaandelijk je toestemming gevraagd.

Multiple Hats BV gebruikt marketing cookies voor affiliate marketing, het inschrijven op de nieuwsbrief, het tonen van pop-ups en het downloaden van freebies.

 

Cookie

Provider

Omschrijving

Bewaring

__tdat15315

Trade Tracker

bewaart de oorspronkelijke affiliatesite, het gebruikte promotiemateriaal en optioneel een door de affiliate ingestelde referentie om affiliates te belonen voor naar merchants verstuurde traffic

30 maanden

__tdat16374

Trade Tracker

bewaart de oorspronkelijke affiliatesite, het gebruikte promotiemateriaal en optioneel een door de affiliate ingestelde referentie om affiliates te belonen voor naar merchants verstuurde traffic

30 maanden

__tdat30130

Trade Tracker

bewaart de oorspronkelijke affiliatesite, het gebruikte promotiemateriaal en optioneel een door de affiliate ingestelde referentie om affiliates te belonen voor naar merchants verstuurde traffic

30 maanden

__tdat30920

Trade Tracker

bewaart de oorspronkelijke affiliatesite, het gebruikte promotiemateriaal en optioneel een door de affiliate ingestelde referentie om affiliates te belonen voor naar merchants verstuurde traffic

30 maanden

et_bloom_optin_optin_1_1054317_imp

Bloom

ondersteunt het weergeven van opt-in fomulieren en zorgt dat gebruikers hun mailadres niet twee keer hoeven in te geven

1 jaar

et_bloom_optin_optin_1_convertkit_1054317_imp

Bloom

ondersteunt het weergeven van opt-in fomulieren en zorgt dat gebruikers hun mailadres niet twee keer hoeven in te geven

1 jaar

et_bloom_optin_optin_5_1319463_imp

Bloom

ondersteunt het weergeven van opt-in fomulieren en zorgt dat gebruikers hun mailadres niet twee keer hoeven in te geven

1 jaar

pi

Trade Tracker

registreert gegevens mbt campagnes nadat een pop-up verscheen

100 dagen

uf

Trade Tracker

registreert het verschijnen van een pop-up, kliks en conversies

1 jaar

 

 

Social media cookies

Social media cookies maken het mogelijk de inhoud en functies van social media platformen te integreren zodat content gemakkelijk kan worden gedeeld tussen de website en deze social media platformen.

Deze cookies laten bijvoorbeeld toe social media berichten te laten verschijnen, content te delen, share- en likebuttons te plaatsen, enz.

Cookies in deze categorie zijn afkomstig van de webserver van de social media platformen. Lees de privacyverklaring van deze social media platformen om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen als je op de share en like knoppen klikt (Let op! Deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen!). Wil je vermijden dat je gegevens naar het social media platform worden doorgestuurd, klik dan niet op de like- en sharebuttons.

Op deze website staan social media cookies van Facebook, Youtube en LinkedIn. Klik op de link om hun respectievelijke privacyverklaring te lezen.

 

 

Hoe kan je de cookies op onze website beheren en/of verwijderen?

Bij je eerste bezoek aan onze website

Je kan de installatie van cookies weigeren door bij het eerste gebruik van onze website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Niet akkoord”. Het uitschakelen van cookies kan wel met zich meebrengen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

In je browserinstellingen

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je browser te wijzigen en in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.

Hoe je dat doet vind je hier (of raadpleeg de helpfunctie van je browser):

Google Chrome:         Klik rechtsbovenaan op de drie puntjes en ga naar ‘Instellingen’.

Scrol naar onder op de pagina en klik op ‘Geavanceerd’.

Klik bij ‘Privacy en beveiliging’ op de optie ‘Instellingen voor content’.

Klik op ‘Cookies’.

Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Firefox:                      Klik op Menu en ga naar’ Voorkeuren’.

Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Cookies & websitegegevens’.

Selecteer ‘Cookies en websitegegevens blokkeren’.

Klik op het keuzemenu en selecteer de optie ‘Alle cookies’.

Sluit de pagina ‘about: preferences’.

Internet Explorer:     Klik op het tandwiel (‘Extra’) en ga naar Internetopties.   

Open het tabblad ‘Privacy’ en klik bij ‘Instellingen’ op ‘Geavanceerd’.

Geef aan welke cookies je wilt blokkeren.

Klik op OK.

Safari:                        Klik linksbovenaan op Safari en kies ‘Voorkeuren’.

Klik op het tabblad ‘Privacy’ en vink bij ‘Blokkeer cookies en andere websitegegevens’ de optie ‘Altijd’ aan.

Cookies verwijderen die al zijn opgeslagen

Via je browserinstellingen kan je op elk moment reeds geïnstalleerde cookies van je apparaat verwijderen. Hou er wel rekening mee dat bepaalde elementen niet meer correct zullen verschijnen en dat je opgeslagen voorkeuren worden verwijderd.

Google Chrome:         Klik rechtsbovenaan op de drie puntjes en ga naar ‘Instellingen’.

Scrol naar onder op de pagina en klik op ‘Geavanceerd’.

Klik bij ‘Privacy en beveiliging’ op de optie ‘Browsegegevens wissen’.

Vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan.

Klik op ‘Gegevens wissen’.

 

Firefox:                      Klik op Menu en ga naar’ Voorkeuren’.

Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Cookies & websitegegevens’.

Klik op de ‘Gegevens beheren’.

Klik op ‘Alle getoonde verwijderen’.

Klik op wijzigingen opslaan.

Klik in het bevestigingsvenster op OK.

Sluit de pagina ‘about: preferences’.

 

Internet Explorer:     Klik op het tandwiel (‘Extra’) en ga naar ‘Beveiliging’.

Selecteer ‘Browsegeschiedenis verwijderen’.

Vink het vakje ‘Cookies en websitegegevens aan’.

Klik op ‘Verwijderen.

 

Safari:                        Klik bovenaan op ‘Geschiedenis).

Klik Wis Geschiedenis.

Kies voor welke periode u de geschiedenis wilt verwijderen.

Klik op ‘Wis geschiedenis’.

 

Edge:                          Klik op de 3 puntjes rechtsboven aan de browser.

Klik op ‘Instellingen’ en nadien op ‘Privacy & services’.

Selecteer ‘Browsegegevens wissen’ en klik op ‘Kies wat je wilt wissen’

Kies een tijdsbereik.

Selecteer ‘Cookies en andere sitegegevens’.

Klik op ‘Nu wissen’.

 

Specifiek voor Google

Indien je geen reclame wilt ontvangen op basis van je surfgedrag kan je de instellingen van de Google Ads Preferences Manager wijzigen.


Indien je wilt beheren welke informatie door je webbrowser wordt gedeeld wanneer je met Google diensten interageert op websites en apps van derde partijen, kan je volgende link raadplegen: https://policies.google.com/privacy/partners.

Indien je Google Chrome gebruikt, kan je extensies installeren waarmee je cookies kan beheren:

 

 

Wanneer werd deze cookieverklaring laatst gewijzigd?


Multiple Hats BV kan van tijd tot tijd zijn cookieverklaring aanpassen als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 07/05/2020.